ผศ.ดร.วีระยุทธ ศรีธุระวานิช

วีระยุทธ ศรีธุระวานิช ( Werayut Srituravanich); WSN

ห้องพัก: อาคาร สลับลดาวัลย์ ชั้น 2 ห้อง 202

เบอร์โทรศัพท์: 02-218-6586

อีเมล์: werayut.s@chula.ac.th

Web: www.mnems.eng.chula.ac.th/werayut

บทความวิชาการ: Scopus

Degrees

Ph.D. Mech Eng. UCLA 2007
M.Eng. Microsystem Eng. Nagoya Univ. 1999
B.Eng. Mech Eng. Nagoya Univ. 1997

Research Area

นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)

เทคโนโลยีการสร้างขนาดไมครอน (Micro Fabrication Technology)

วิศวกรรมชีวเวช (Bio-Medical Engineering)

Current Research Projects

เข็มฉีดยาขนาดไมครอน (Microneedles)

ท่อขนาดไมครอนสำหรับการรักษาโรคต้อหิน (Microtubes for glaucoma treatment)

การสังเคราะห์ ถ่ายโอนและประยุกต์ใช้กราฟีน (Graphene synthesis, transfer and applications)

วัสดุนาโนเพื่อการรักษามะเร็งและการป้องกันแบคทีเรีย (Nanomaterials for cancer treatment and anti-bacteria applications)

Selected Publications

 1. W. Hiranyawasit, K. Punpattanakul, A. Pimpin, H. Kim, S. Jeon, W. Srituravanich “A novel method for transferring graphene onto PDMS” Applied Surface Science. Vol. 358, p.70-74 (2015). (IF = 2.711)
 2. W. Luangveera, S. Jiruedee, W. Mama, M. Chiaranairungroj, A. Pimpin, T. Palaga, W. Srituravanich “Fabrication and characterization of novel microneedles made of a polystyrene solution” Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials vol. 50 p.77–81 (2015). (IF = 3.417)
 3. S. Jiruedee, W. Luangweera, B. Sookyu, K. Patoomvasna, A. Pimpin, C. Rattanasumawong, T. Palaga, S. Damrongsukkul and W. Srituravanich “Investigation of Optimal Silk Film Thickness in Silk Microneedle Fabrication” Applied Mechanics and Materials Vols. 752-753 (2015). (Scopus)
 4. K. Phetdee, A. Pimpin and W. Srituravanich “Improvement of measurement sensitivity near contact in intensity-interferometry flying height testers” Microsystem Technologies vol. 21, p. 49-53, (2015). (IF = 0.962)
 5. A. Pimpin and W. Srituravanich “Review on Micro- and Nanolithography Techniques and their Applications” Engineering Journal, vol 16, pp 37-55 (2012).
 6. K. Phetdee, A. Pimpin and W. Srituravanich “Investigation of wear resistance and lifetime of diamond-like carbon (DLC) coated glass disk in flying height measurement process” Microsystem Technologies vol. 17, p. 1373-1379, (2011). (IF = 1.069)
 7. Z. Liu, Y. Wang, J. Yao, H. Lee, W. Srituravanich and X. Zhang “Broad Band Two-Dimensional Manipulation of Surface Plasmons” Nano Letters vol.9, pp 462–466 (2009). (IF = 12.186)
 8. W. Srituravanich, L. Pan, Y. Wang, C. Sun, D. B. Bogy, and X. Zhang “Flying plasmonic lens in the near field for high-speed nanolithography” Nature Nanotechnology vol. 3 733-737 (2008). (IF = 30.306)
 9. Y. Wang, W. Srituravanich, C. Sun, and X. Zhang, “Plasmonic nearfield scanning probe with high transmission” Nano Letters vol. 8 3041-3045 (2008). (IF = 12.186)
 10. N. Fang, D. Xi, J. Xu, M. Ambati, W. Srituravanich, C. Sun, and X. Zhang “Ultrasonic metamaterials with negative modulus” Nature Materials vol. 5 452-456 (2006). (IF = 29.897)
 11. W. Srituravanich, S. Durant, H. Lee, C. Sun, and X. Zhang, “Deep subwavelength nanolithography using localized surface plasmons on planar silver mask” J. Vac. Sci. Technol. B vol. 23 2636-2639 (2005). (IF = 1.260)
 12. H. Lee, Y. Xiong, N. Fang, W. Srituravanich, S. Durant, M. Ambati, C. Sun and X. Zhang “Realization of optical superlens imaging below the diffraction limit” New Journal of Physics vol. 7 255 (2005). (IF = 3.849)
 13. Z. Liu, J. M. Steele, W. Srituravanich, Y. Pikus, C. Sun, and X. Zhang “Focusing surface plasmons with a plasmonic lens” Nano Letters vol. 5 1726-1729 (2005). (IF = 12.186)
 14. W. Srituravanich, N. Fang, S. Durant, M. Ambati, C. Sun, and X. Zhang “Sub-100 nm lithography using ultrashort wavelength of surface plasmons” J. Vac. Sci. Technol. B vol 22, pp 3475-3478 (2004). (IF = 1.260)
 15. W. Srituravanich, N. Fang, C. Sun, Q. Luo, and X. Zhang “Plasmonic nanolithography” Nano Letters vol 4, pp 1085-1088 (2004). (IF = 12.186)