ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

บุคลากร
ประจำภาควิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสุขกมล พันธไชย

น.ส.สุขกมล พันธไชย

หัวหน้าเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ติดต่อได้ที่
ห้องธุรการภาควิชาฯ
โทร 02-218-6611
noi.p@hotmail.com

boo2

น.ส.สุภาพ หมุดอุบล

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ติดต่อได้ที่
ห้องธุรการภาควิชาฯ
โทร 02-218-7883
boi0802923825@gmail.com

นางสาวเสาวลักษณ์ หรั่งทรัพย์

น.ส.เสาวลักษณ์ หรั่งทรัพย์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ติดต่อได้ที่
ห้องธุรการภาควิชาฯ
โทร 02-218-7884
rungsup.win@gmail.com

IMG20201215114242

น.ส.มาศฟ้า อัมพะวะผะลิน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ติดต่อได้ที่
ห้องธุรการภาควิชาฯ
โทร 02-218-6610
k.kunlaya@gmail.com

123

นายภูวิศร์ ขันตี

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
ติดต่อได้ที่
ห้องปฎิบัติการ อาคารยานยนต์
โทร 02-218-6618

S__36798481

ว่าที่ร้อยตรี ธนพร เสาวรัตน์ชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
ติดต่อได้ที่
ห้องปฎิบัติการ ME 1 อาคารฮันส์บันตลิ
โทร 02-218-7886

นายโกวิท โกพล

นายโกวิท โกพล

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (นักวิทย์ฯ)
ติดต่อได้ที่
ห้องปฎิบัติการ ME 1 อาคารฮันส์บันตลิ
โทร 02-218-6613

นายจุมพล บุตรสุนทร

นายจุมพล บุตรสุนทร

ช่างเทคนิคชำนาญงาน
ติดต่อได้ที่
ชั้นลอย ME 1 อาคารฮันส์บันตลิ
โทร 02-218-7889

นายธริษตรี พรประสิทธิ์

นายธริษตรี พรประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (คอมพิวเตอร์)
ติดต่อได้ที่
ห้องธุรการภาควิชาฯ
โทร 02-218-7885

นายปัญญาวุธ ทิพวันต์

นายปัญญาวุธ ทิพวันต์

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
ติดต่อได้ที่
ชั้นลอยปฎิบัติการ ME 1 อาคารฮันส์บันตลิ
โทร 02-218-6614

นายนิสิต ไสยลักษณ์

นายนิสิต ไสยลักษณ์

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (นักวิทย์ฯ)
ติดต่อได้ที่
ชั้นลอยปฎิบัติการ ME 1 อาคารฮันส์บันตลิ
โทร 02-218-6614

นายสุภัท ชานนท์เมือง

นายสุภัท ชานนท์เมือง

เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค)
ติดต่อได้ที่
ชั้นลอยปฎิบัติการ ME 1 อาคารฮันส์บันตลิ
โทร 02-218-7888

นายดิเรก เรืองปราชญ์

นายดิเรก เรืองปราชญ์

เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เครื่องยนต์)
ติดต่อได้ที่
ห้องปฎิบัติการ อาคารยานยนต์
โทร 02-218-7827

นางวนิดา พันวา

นางวนิดา พันวา

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
ติดต่อได้ที่
ห้องธุรการภาควิชาฯ
โทร 02-218-6612

นางเข็มพร นาไชย

นางเข็มพร นาไชย

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
ติดต่อได้ที่
ห้องปฎิบัติการ อาคารยานยนต์
โทร 02-218-6618

นางนงนุช ธีรกรชัยธวัช

นางนงนุช ธีรกรชัยธวัช

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
ติดต่อได้ที่
พื้นที่สีเหลือง
โทร 02-218-6610

นายสุวัฒน์ ท่าดี

นายสุวัฒน์ ท่าดี

พนักงานสถานที่
ติดต่อได้ที่
ห้องปฎิบัติการ ME 1 อาคารฮันส์บันตลิ
โทร 02-218-7887

วงศ์วิภา

นางวงศ์วิภา ชาวอบทม

พนักงานสถานที่
ติดต่อได้ที่
อาคารโคลัมโบ
โทร 02-218-6610

นางกัญญารัตน์ สนธิทอง

นางกัญญารัตน์ สนธิทอง

พนักงานสถานที่
ติดต่อได้ที่
อาคารฮันส์บันตลิ ชั้น 4 ห้อง 400
โทร 02-218-6642