ผศ.ดร.นักสิทธ์ นุ่มวงษ์

นักสิทธ์ นุ่มวงษ์ (Nuksit Noomwongs); NNW

ห้องพัก: อาคารยานยนต์

เบอร์โทรศัพท์: 02218-6636

อีเมล์: Nuksit.N@chula.ac.th, nuksit@gmail.com

บทความวิชาการ: Scopus

Degrees

2540 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สาขา วิศวกรรมยานยนต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545 M.Eng Mechanical Systems Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) Tokyo, ประเทศญี่ปุ่น

2548 D.Eng Mechanical Systems Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) Tokyo, ประเทศญี่ปุ่น

Research Area

 1. Vehicle Dynamics and Control
 2. Hardware-in-the-Loop Simulator (HILS), Driving Simulator
 3. Automotive Engineering
 4. Student formula car development
 5. Eco and Safety Driving
 6. ITS and Vehicle Active Safety
 7. EV and Hybrid vehicle
 8. Rolling Stock Engineering

Selected Publications

 1. S. Jaroonjitsathian, N. Noomwongs, K. Boonchukosol, “Comprehensive experimental study on the effect of biodiesel/diesel blended fuel on common-rail di diesel engine technology”, International Journal of Automotive Technology, April 2016, Volume 17, Issue 2, pp 289-298, 10.1007/s12239-016-0029-6.
 2. Ngernsukphaiboon, T., Chantranuwathana, S., Noomwongs, N., Sripakagorn, A. et al., “A Study on Car Following and Cognitive Ability of Elderly Drivers by Using Driving Simulator,” SAE Technical Paper 2016-01-1737, 2016, doi:10.4271/2016-01-1737.
 3. Winitthumkul, N., Phondeenana, P., and Noomwongs, N., “Driving Risk Rating for Driver Monitoring Based on Satellite Data,” SAE Technical Paper 2016-01-1738, 2016, doi:10.4271/2016-01-1738.
 4. Thitipatanapong, R., Wuttimanop, P., Chantranuwathana, S., Klongnaivai, S. et al., “Vehicle Safety Monitoring System with Next Generation Satellite Navigation: Part 1 Lateral Acceleration Estimation,” SAE Technical Paper 2015-01-0123, 2015, doi:10.4271/2015-01-0123.
 5. Thitipatanapong, R., Chantranuwathana, S., Noomwongs, N., Boonporm, P. et al., “Vehicle Safety Monitoring System with Next Generation Satellite Navigation: Part 2 Excessive Acceleration Detection,” SAE Technical Paper 2015-01-0124, 2015, doi:10.4271/2015-01-0124.
 6. Peerapat Phondeenana, Raksit Thitipatanapong, Sanya Klongnaivai, Nuksit Noomwongs, Sunhapos Chantranuwathana , “DRIVER BEHAVIOR DETECTION BASED ON MULTI GNSS TECHNOLOGY”, FISITA 2014 World Automotive Congress, 2-6 June 2014, Maastricht, The Netherlands
 7. Peerapat Phondeenana, Raksit Thitipatanapong, Sanya Klongnaivai, Nuksit Noomwongs, Sunhapos Chantranuwathana, “Driver Behavior Detection based On PPP-GNSS Technology” SAE Technical Paper 2014-01-2006, The 10th International Conference on Automotive Engineering (ICAE-10), March 31- April 2, 2014, Bangkok, Thailand
 8. S. Chantranuwathana, N. Noomwongs, A. Sripakagorn, R. Thitipatanapong, “Eco-Driving Rating Based on Average Trip Speed and Evaluation”, Applied Mechanics and Materials, Vol. 619, pp. 371-375, Aug. 2014
 9. N. Noomwongs, R. Thitipatanapong, S. Chantranuwathana, S. Klongnaivai, “Driver Behavior Detection Based on Multi-GNSS Precise Point Positioning Technology”, Applied Mechanics and Materials, Vol. 619, pp. 327-331, Aug. 2014
 10. N. Noomwongs, S. Chantranuwathana, “Evaluation of Deadband Effect in Steer-by-Wire Force Feedback System by Using Driving Simulator”, Applied Mechanics and Materials, Vol. 619, pp. 288-291, Aug. 2014