โครงสร้างการบริหารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รองศาสตราจารย์ ดร.อังคีร์ ศรีภคากร ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2563 ถึง 30 กันยายน 2567
โดยมีรองหัวหน้าภาควิชาฯ จำนวน 5 ท่าน และผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ จำนวน 1 ท่าน