หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

(ภาษาอังกฤษ) Master of Engineering Program in Mechanical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญา

(ภาษาไทย : ชื่อเต็ม) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

(ภาษาไทย : อักษรย่อ) วศ.ม.

(ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม) Master of Engineering

(ภาษาอังกฤษ : อักษรย่อ) M. Eng.

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT

FIELD OF STUDY : Mechanical Engineering

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

วิศวกรเครื่องกลที่ทำหน้าที่ วิจัย พัฒนา ออกแบบ ทดสอบ ซ่อมบำรุง ให้คำปรึกษาทางเทคนิก ควบคุมคุณภาพ บริหารจัดการโครงการ ควบคุมดูแลความปลอดภัย ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ