หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

(ภาษาอังกฤษ) Master of Engineering Program in Mechanical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญา

(ภาษาไทย : ชื่อเต็ม) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

(ภาษาไทย : อักษรย่อ) วศ.ม.

(ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม) Master of Engineering

(ภาษาอังกฤษ : อักษรย่อ) M. Eng.

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT

FIELD OF STUDY : Mechanical Engineering

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

วิศวกรเครื่องกลที่ทำหน้าที่ วิจัย พัฒนา ออกแบบ ทดสอบ ซ่อมบำรุง ให้คำปรึกษาทางเทคนิก ควบคุมคุณภาพ บริหารจัดการโครงการ ควบคุมดูแลความปลอดภัย ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ปรัชญาของหลักสูตร

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำงานได้ รวมถึงสามารถดำเนินงานวิจัยได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังต้องสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของหลักสูตร

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเราจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่สามารถรองรับงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงงานการออกแบบ การพัฒนา และวิจัยสำหรับเทคโนโลยีได้

**วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุงให้ระบุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมด้วย)

วัตถุประสงค์เดิมของหลักสูตร

1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว และมีความเชี่ยวชาญในการเรียนรู้ ค้นคว้าและวิจัยในวิทยาการทางสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

2) สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการประยุกต์และถ่ายทอดให้กับสังคมได้ ที่จะทำให้บัณฑิตมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีสำนึกในภาระหน้าที่ต่อสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง

1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมเครื่องกล สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างมีหลักการ

2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในงานภาคปฏิบัติ

3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะในการสื่อสารทั้งการเขียนและการนำเสนอด้วยปากเปล่า รวมถึงมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

4) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถผลิตผลงานทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศได้

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับสากล โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. มีองค์ความรู้

2. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้

3. สามารถวิเคราะห์ปัญหา

4. สามารถออกแบบและพัฒนาทางแก้ปัญหา

5. สามารถตรวจสอบ/สืบค้นข้อเท็จจริง

6. สามารถใช้เครื่องมือทันสมัย

7. สามารถทำงานด้วยตนเอง และทำงานเป็นทีม

8. สามารถติดต่อ สื่อสาร

9. ตระหนักและรับผิดชอบถึงผลการปฏิบัติงานของวิศวกรต่อสังคม

10. มีจริยธรรม

11. ตระหนักและ/หรือสามารถทำงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง

12. ตระหนักและ/หรือสามารถจัดการความเสี่ยง และการลงทุน

13. ตระหนักและ/หรือสามารถเรียนรู้ตลอดชีพ

แผนพัฒนาปรับปรุง

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
– ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลให้มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่ สกอ. กำหนด

– พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตรในระดับสากล (ABET)

– ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ

– เอกสารปรับปรุงหลักสูตร

– รายงานผลการประเมินหลักสูตร

– ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการที่บัณฑิตไปทำงาน– ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้ประกอบการ ด้วยการจัดทำแบบสอบถาม

– รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตของสถานประกอบการ

– ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้ความสามารถในการทำงานของของบัณฑิต โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี

– จัดทำกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นให้นิสิตสามารถทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ– จัดการสัมมนาเพื่อให้นิสิตนำเสนอความความก้าวหน้าในการดำเนินการวิจัยอย่างสม่ำเสมอ

– รายงานการนำเสนอของนิสิตในวิชาสัมมนา

– ระยะเวลาในการศึกษาของนิสิตโดยเฉลี่ยลดลง

– จัดทำระบบเพื่อช่วยควบคุมคุณภาพของบัณฑิตทั้ง 3 ด้าน ซึ่งได้แก่ ความรู้ทางวิชาการ ความสามารถในการสื่อสาร และความสามารถในการดำเนินงานวิจัย– จัดให้มีการประเมินคุณภาพของนิสิตในด้านต่าง ๆ ทั้งในช่วงของการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์

– เอกสารที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของนิสิตในด้านต่าง ๆ

– ระดับคะแนนในการประเมิน

ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ *มีจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน *ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปกติไม่เกิน 15 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

การดำเนินการหลักสูตร

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาต้น : สิงหาคม – ธันวาคม ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม – พฤษภาคม ภาคฤดูร้อน : มิถุนายน – กรกฎาคม ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาต้น : สิงหาคม – ธันวาคม ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม – พฤษภาคม ภาคฤดูร้อน : มิถุนายน – กรกฎาคม ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาที่ 1 : สิงหาคม – พฤศจิกายน ภาคการศึกษาที่ 2 : ธันวาคม – มีนาคม ภาคการศึกษาที่ 3 : เมษายน – กรกฎาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แผน ก1 (สำหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและมหาบัณฑิตแบบต่อเนื่อง เท่านั้น) 1. สำเร็จปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และ 2. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ แผน ก2 1. สำเร็จปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาคณิตศาสตร์, สาขาฟิสิกส์, สาขาวัสดุศาสตร์) หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ 2. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป *การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก1 เน้นการทำวิจัยและต้องทำวิทยานิพนธ์ จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต   จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน – หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต   แผน ก แบบ ก2   เน้นการเรียนบรรยายเพื่อเสริมความรู้พื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษาและต้องทำวิทยานิพนธ์ โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 แขนงวิชา ดังนี้  
  บังคับเฉพาะแขนงวิชา บังคับเลือก เลือก วิทยานิพนธ์ รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แขนงวิชากลศาสตร์ของแข็ง 6 9 3 18 36
แขนงวิชาการถ่ายเทความร้อน/เทอร์โมไดนามิกส์/ของไหล 9 9 18 36
แขนงวิชาการควบคุม/พลศาสตร์/การผลิตขั้นสูง 6 9 3 18 36
  รายวิชา รหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้ 21 หมายถึง รายวิชาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 03 หมายถึง รายวิชาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เลขหลักร้อย แสดง ชั้นปีที่ควรเรียนโดยรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาใช้เลข 5, 6, 7, 8 เลขหลักสิบและหลักหน่วย แสดงรายวิชาโดยใช้เลข 00 – 99 และนิสิตทุกคนจะต้องเรียนและสอบผ่านวิชาพื้นฐาน 1 วิชาดังต่อไปนี้ โดยประเมินผลเป็น S/U และไม่นับ หน่วยกิตเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร  
แขนงวิชากลศาสตร์ของแข็ง 6 หน่วยกิต
2103601 คณิตศาสตร์ขั้นสูงทางวิศวกรรมศาสตร์ (Advanced Engineering Mathematics) 3 (3-0-9)
เลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
2103612 อีลาสติกซิตี (Elasticity) 3 (3-0-9)
2103614 กลศาสตร์แบบต่อเนื่อง (Continuum Mechanics) 3 (3-0-9)
 
แขนงวิชาการถ่ายเทความร้อน/เทอร์โมไดนามิกส์/ของไหล 9 หน่วยกิต
2103601 คณิตศาสตร์ขั้นสูงทางวิศวกรรมศาสตร์ (Advanced Engineering Mathematics) 3 (3-0-9)
เลือกเรียนอีก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
2103602 การวัดและอุปกรณ์การวัด (Measurement and Instrumentation) 3 (2-3-7)
2103650 อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงทางวิศวกรรม (Advanced Engineering Thermodynamics) 3 (3-0-9)
2103651 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง (Advanced Fluid Mechanics) 3 (3-0-9)
2103652 ทฤษฎีการสันดาป (Combustion Theory) 3 (3-0-9)
2103655 การพาความร้อน (Convection Heat Transfer) 3 (3-0-9)
 
แขนงวิชาการควบคุม/พลศาสตร์/การผลิตขั้นสูง 6 หน่วยกิต
 
2103603[1] คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรระบบควบคุม (Mathematic for Control Engineers) 3 (3-0-9)
2103631 การควบคุมระบบพลวัต (Control of Dynamic Systems) 3 (3-0-9)
      รายวิชาบังคับเลือก 9 หน่วยกิต      
แขนงวิชากลศาสตร์ของแข็ง 9 หน่วยกิต (ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ โดยต้องไม่ซ้ำกับที่ได้เรียนไปแล้วในหมวดรายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา)  
2103510 กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิท (Mechanics of Composite Materials) 3 (3-0-9)
2103511 กลศาสตร์แบบต่อเนื่องเบื้องต้น (Introduction to Continuum Mechanics) 3 (3-0-9)
2103540 การวิเคราะห์ความเสียหายและการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (Failure Analysis and Non-destructive Testing) 3 (2-3-4)
2103541 การเฝ้าตรวจและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Monitoring and Analysis) 3 (2-3-4)
2103542 การตรวจสอบโดยวิธีการถ่ายภาพด้วยรังสี (Radiographic Testing) 3 (2-3-4)
2103543 การตรวจสอบด้วยวิธีคลื่นอัลตราโซนิก (Ultrasonic Testing) 3 (2-3-4)
2103544 การตรวจสอบด้วยวิธีกระแสไหลวน (Eddy Current Testing) 3 (2-3-4)
2103545 การตรวจสอบด้วยวิธีการทางพื้นผิว (Surface Method Testing) 3 (2-3-4)
2103570 เทคโนโลยีการสร้างชิ้นงานระดับจุลภาค (Micro Fabrication Technology) 3 (3-0-9)
2103571 ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาคและนาโน (Micro and Nano Electromechanical Systems (MEMS – NEMS)) 3 (3-0-9)
2103602 การวัดและอุปกรณ์การวัด (Measurement and Instrumentation) 3 (2-3-7)
2103612 อีลาสติกซิตี (Elasticity) 3 (3-0-9)
2103613 พลาสติกซิตี (Plasticity) 3 (3-0-9)
2103614 กลศาสตร์แบบต่อเนื่อง (Continuum Mechanics) 3 (3-0-9)
2103615 การสั่นสะเทือนทางกล (Mechanical Vibrations) 3 (3-0-9)
2103616 การออกแบบชิ้นส่วนซับซ้อนทางกลที่เหมาะสม (Optimum Design of Complex Mechanical Elements) 3 (3-0-9)
2103618 ทฤษฎีของแผ่น (Theory of Plates) 3 (3-0-9)
2103619 ทฤษฎีของเปลือก (Theory of Shells) 3 (3-0-9)
2103620 ทฤษฎีความสมดุลทางอิลาสติก 1 (Theory of Elastic Stability I) 3 (3-0-9)
2103621* หลักการพลังงานสำหรับกลศาสตร์ของแข็ง (Energy Principles in Solid Mechanics) 3 (3-0-9)
2103622[2] การวิเคราะห์โครงสร้างคอมโพสิต (Analysis of Composite Structure) 3 (3-0-9)
2103623* ความล้าของโลหะ (Fatigue of Metals) 3 (3-0-9)
2103625 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นสูง (Advanced Finite Element Method) 3 (3-0-9)
2103626 การวิเคราะห์ความเค้นเนื่องจากความร้อน (Thermal Stress Analysis) 3 (3-0-9)
2103657 ไทรโบโลยี (Tribology) 3 (3-0-9)
2103701 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล (Selected Topics in Mechanical Engineering) 3 (3-0-9)
2103720 ทฤษฎีความสมดุลทางอิลาสติก 2 (Theory of Elastic Stability II) 3 (3-0-9)
2103721 กลศาสตร์การแตกหัก (Fracture Mechanics) 3 (3-0-9)
แขนงวิชาการถ่ายเทความร้อน/เทอร์โมไดนามิกส์/ของไหล 9 หน่วยกิต (ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ โดยต้องไม่ซ้ำกับที่ได้เรียนไปแล้วในหมวดรายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา)
2103552 กลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณเบื้องต้น (An Introduction to Computational Fluid Mechanics) 3 (3-0-9)
2103555 การปล่อยไอเสียจากเครื่องยนต์และการควบคุม (Engine Emissions and Control) 3 (3-0-9)
2103556 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงในรถยนต์ (Fundamental of Engine Fuel Control Systems) 3 (3-0-9)
2103558 การออกแบบท่อร่วมไอดีและระบบไอดี (Intake Manifold and Induction System Design) 3 (3-0-9)
2103560 สมรรถนะของเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ (Gas Turbine Performance) 3 (3-0-9)
2103566 พลศาสตร์ของการไหลแบบอัดตัวได้ (Compressible Fluid Dynamics) 3 (3-0-9)
2103567 การไหลที่มีความเค้นเฉือนแบบเทอร์บิวเลนท์ (Turbulent Shear Flows) 3 (3-0-9)
2103602 การวัดและอุปกรณ์การวัด (Measurement and Instrumentation) 3 (2-3-7)
2103604 วิธีเชิงเลขขั้นสูง (Advanced Numerical Methods) 3 (3-0-9)
2103605 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นสูง (Advanced Finite Element Method) 3 (3-0-9)
2103650 อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงทางวิศวกรรม (Advanced Engineering Thermodynamics) 3 (3-0-9)
2103651 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง (Advanced Fluid Mechanics) 3 (3-0-9)
2103652 ทฤษฎีการสันดาป (Combustion Theory) 3 (3-0-9)
2103653 พลศาสตร์ของไหลด้านต่างๆของกังหันลม (Fluid Dynamic Aspects of Wind Turbines) 3 (3-0-9)
2103654 การนำความร้อน (Conduction Heat Transfer) 3 (3-0-9)
2103655 การพาความร้อน (Convection Heat Transfer) 3 (3-0-9)
2103656 การแผ่รังสีความร้อน (Radiation Heat Transfer) 3 (3-0-9)
2103658 การศึกษาขั้นสูงทางเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Advanced Internal Combustion Engine) 3 (3-0-9)
2103659 การใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงทดแทน (Utilization of Alternative Fuels) 3 (3-0-9)
2103660 พื้นฐานของการไหลแบบปั่นป่วน (Fundamentals of Turbulence) 3 (3-0-9)
2103663 การทำความเย็นและการปรับอากาศขั้นสูง (Advanced Refrigeration and Air Conditioning) 3 (3-0-9)
2103664 การออกแบบระบบทางความร้อน (Design of Thermal Systems) 3 (3-0-9)
2103665 พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณขั้นสูง (Advanced Computational Fluid Dynamics) 3 (3-0-9)
2103666 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อการคำนวณพลศาสตร์ของไหล (Finite Element Method for Computational Fluid Dynamics) 3 (3-0-9)
     
แขนงวิชาการควบคุม/พลศาสตร์/การผลิตขั้นสูง 9 หน่วยกิต
2103510 กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิท (Mechanics of Composite Materials) 3 (3-0-9)
2103530 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 1 (Industrial Robots I) 3 (3-0-9)
2103532 การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและผลิต (Computer-Aided Design and Computer-Aided Manufacturing) 3 (2-3-7)
2103535 แมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) 3 (3-0-9)
2103602 การวัดและอุปกรณ์การวัด (Measurement and Instrumentation) 3 (2-3-7)
2103604 วิธีเชิงเลขขั้นสูง (Advanced Numerical Methods) 3 (3-0-9)
2103615 การสั่นสะเทือนทางกล (Mechanical Vibrations) 3 (3-0-9)
2103616 การออกแบบชิ้นส่วนซับซ้อนทางกลที่เหมาะสม (Optimum Design of Complex Mechanical Elements) 3 (3-0-9)
2103617 พลศาสตร์ชั้นสูง (Advanced Dynamics) 3 (3-0-9)
2103625 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นสูง (Advanced Finite Element Method) 3 (3-0-9)
2103630 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 2 (Industrial Robots II) 3 (3-0-9)
2103632 ระบบควบคุมไม่เป็นเส้นตรงประยุกต์ (Applied Nonlinear Control) 3 (3-0-9)
2103633 ระบบควบคุมออพติมัลประยุกต์ (Applied Optimal Control) 3 (3-0-9)
2103634[3] แบบจำลองและการจำลองการเคลื่อนที่ระบบพลศาสตร์ (Dynamic System Modeling and Simulation) 3 (3-0-9)
      รายวิชาเลือก 3 หน่วยกิต    
แขนงวิชากลศาสตร์ของแข็ง 3 หน่วยกิต
แขนงวิชาการถ่ายเทความร้อน/เทอร์โมไดนามิกส์/ของไหล ไม่มี
แขนงวิชาการควบคุม/พลศาสตร์/การผลิตขั้นสูง 3 หน่วยกิต
2103510 กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิท (Mechanics of Composite Materials) 3 (3-0-9)
2103511 กลศาสตร์แบบต่อเนื่องเบื้องต้น (Introduction to Continuum Mechanics) 3 (3-0-9)
2103530 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 1 (Industrial Robots I) 3 (3-0-9)
2103532 การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและผลิต (Computer-Aided Design and Computer-Aided Manufacturing) 3 (2-3-7)
2103535 แมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) 3 (3-0-9)
2103540 การวิเคราะห์ความเสียหายและการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (Failure Analysis and Non-destructive Testing) 3 (2-3-4)
2103541 การเฝ้าตรวจและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Monitoring and Analysis) 3 (2-3-4)
2103542 การตรวจสอบโดยวิธีการถ่ายภาพด้วยรังสี (Radiographic Testing) 3 (2-3-4)
2103543 การตรวจสอบด้วยวิธีคลื่นอัลตราโซนิก (Ultrasonic Testing) 3 (2-3-4)
2103544 การตรวจสอบด้วยวิธีกระแสไหลวน (Eddy Current Testing) 3 (2-3-4)
2103545 การตรวจสอบด้วยวิธีการทางพื้นผิว (Surface Method Testing) 3 (2-3-4)
2103552 กลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณเบื้องต้น  (An Introduction to Computational Fluid Mechanics) 3 (3-0-9)
2103555 การปล่อยไอเสียจากเครื่องยนต์และการควบคุม (Engine Emissions and Control) 3 (3-0-9)
2103556 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ (Fundamental of Engine Fuel Control System) 3 (3-0-9)
2103558 การออกแบบท่อร่วมไอดีและระบบไอดี (Intake Manifold and Induction System Design) 3 (3-0-9)
2103560 สมรรถนะของเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ (Gas Turbine Performance) 3 (3-0-9)
2103566 พลศาสตร์ของของไหลแบบอัดตัวได้ (Compressible Fluid Dynamics) 3 (3-0-9)
2103567 การไหลที่มีความเค้นเฉือนแบบเทอร์บิวเลนท์ (Turbulent Shear Flows) 3 (3-0-9)
2103570 เทคโนโลยีการสร้างชิ้นงานระดับจุลภาค (Micro Fabrication Technology) 3 (3-0-9)
2103571 ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาคและนาโน (Micro and Nano Electromechanical Systems (MEMS – NEMS)) 3 (3-0-9)
2103602 การวัดและอุปกรณ์การวัด (Measurement and Instrumentation) 3 (2-3-7)
2103604 วิธีเชิงเลขขั้นสูง (Advanced Numerical Methods) 3 (3-0-9)
2103612 อีลาสติกซิตี (Elasticity) 3 (3-0-9)
2103613 พลาสติกซิตี (Plasticity) 3 (3-0-9)
2103614 กลศาสตร์แบบต่อเนื่อง (Continuum Mechanics) 3 (3-0-9)
2103615 การสั่นสะเทือนทางกล (Mechanical Vibrations) 3 (3-0-9)
2103616 การออกแบบชิ้นส่วนซับซ้อนทางกลที่เหมาะสม (Optimum Design of Complex Mechanical Elements) 3 (3-0-9)
2103617 พลศาสตร์ชั้นสูง (Advanced Dynamics) 3 (3-0-9)
2103618 ทฤษฎีของแผ่น (Theory of Plates) 3 (3-0-9)
2103619 ทฤษฎีของเปลือก (Theory of Shells) 3 (3-0-9)
2103620 ทฤษฎีความสมดุลทางอิลาสติก 1 (Theory of Elastic Stability I) 3 (3-0-9)
2103621[4] หลักการพลังงานสำหรับกลศาสตร์ของแข็ง (Energy Principles in Solid Mechanics) 3 (3-0-9)
2103622* การวิเคราะห์โครงสร้างคอมโพสิต (Analysis of Composite Structure) 3 (3-0-9)
2103623* ความล้าของโลหะ (Fatigue of Metals) 3 (3-0-9)
2103625 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นสูง (Advanced Finite Element Method) 3 (3-0-9)
2103626 การวิเคราะห์ความเค้นเนื่องจากความร้อน (Thermal Stress Analysis) 3 (3-0-9)
2103630 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 2 (Industrial Robots II) 3 (3-0-9)
2103631 การควบคุมระบบพลวัต (Control of Dynamic Systems) 3 (3-0-9)
2103632 ระบบควบคุมไม่เป็นเส้นตรงประยุกต์ (Applied Nonlinear Control) 3 (3-0-9)
2103633 ระบบควบคุมออพติมัลประยุกต์ (Applied Optimal Control) 3 (3-0-9)
2103634* แบบจำลองและการจำลองการเคลื่อนที่ระบบพลศาสตร์ (Dynamic System Modeling and Simulation) 3 (3-0-9)
2103650 อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงทางวิศวกรรม (Advanced Engineering Thermodynamics) 3 (3-0-9)
2103651 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง (Advanced Fluid Mechanics) 3 (3-0-9)
2103652 ทฤษฎีการสันดาป (Combustion Theory) 3 (3-0-9)
2103653 พลศาสตร์ของไหลด้านต่าง ๆ ของกังหันลม (Fluid Dynamic Aspects of Wind Turbines) 3 (3-0-9)
2103654 การนำความร้อน (Conduction Heat Transfer) 3 (3-0-9)
2103655 การพาความร้อน (Convection Heat Transfer) 3 (3-0-9)
2103656 การแผ่รังสีความร้อน (Radiation Heat Transfer) 3 (3-0-9)
2103658 การศึกษาขั้นสูงทางเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Advanced Internal Combustion Engine) 3 (3-0-9)
2103659 การใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงทดแทน (Utilization of Alternative Fuels) 3 (3-0-9)
2103660 พื้นฐานของการไหลแบบปั่นป่วน (Fundamentals of Turbulence) 3 (3-0-9)
2103663 การทำความเย็นและการปรับอากาศขั้นสูง (Advanced Refrigeration and Air Conditioning) 3 (3-0-9)
2103664 การออกแบบระบบทางความร้อน (Design of Thermal Systems) 3 (3-0-9)
2103665 พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณขั้นสูง (Advanced Computational Fluid Dynamics) 3 (3-0-9)
2103666 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อการคำนวณพลศาสตร์ของไหล (Finite Element Method for Computational Fluid Dynamics) 3 (3-0-9)
2103701 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล (Selected Topics in Mechanical Engineering) 3 (3-0-9)
2103720 ทฤษฎีความสมดุลทางอิลาสติก 2 (Theory of Elastic Stability II) 3 (3-0-9)
2103721 กลศาสตร์การแตกหัก (Fracture Mechanics) 3 (3-0-9)
นอกจากนี้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฎในรายการด้านบน ซึ่งอาจจะมีการเปิดเพิ่มได้ในอนาคต โดยต้องเป็นรายวิชาที่มีเลขรหัสในหลักร้อยเป็นเลข 5, 6, 7 หรือ 8 เช่น 2103-5xx, 2103-6xx, 2103-7xx หรือ 2103-8xx เท่านั้น
      วิทยานิพนธ์      
สำหรับนิสิตแผน ก แบบ ก1
2103816[5] วิทยานิพนธ์ (Thesis) 36 หน่วยกิต
สำหรับนิสิตแผน ก แบบ ก2
2103813* วิทยานิพนธ์ (Thesis) 18 หน่วยกิต
      แผนการศึกษา      
    แบบที่ 1 (แผน ก 1) แบบที่ 2 (แผน ก 2)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเฉพาะแขนง/บังคับเลือก 12 หน่วยกิต
  ภาคการศึกษาที่ 2 วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต/ สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล รายวิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต/วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
  ภาคฤดูร้อน วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
  ภาคการศึกษาที่ 2 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต/ สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล
      หมายเหตุ: วิชาสัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาซึ่งจะมีการจัดทุกภาคการศึกษา แต่จะมีการประเมินผลในภาคการศึกษาสุดท้ายของนิสิต                            
 1. รายวิชาเปิดใหม่
 2. รายวิชาเปิดใหม่
 3. รายวิชาเปิดใหม่
 4. รายวิชาเปิดใหม่

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)

การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรือใช้สัญลักษณ์ S หรือ U ส่วนวิทยานิพนธ์ใช้ ดีมาก ดี ผ่าน และตก

กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต

การสอบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชานั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนในแต่ละรายวิชาจะดำเนินการตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบประมวลรายวิชา (Course Syllabus) นิสิตจะได้รับเอกสารในชั่วโมงแรกของชั้นเรียน และสามารถค้นหาทางอินเตอร์เนทได้จากระบบข้อมูลการเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัย

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

แผน ก แบบ ก1

 • เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
 • การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ : ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
 • เกณฑ์อื่นๆ ……….ได้รับผลการประเมิน S ในรายวิชาสัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล

แผน ก แบบ ก2

 • ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
 • เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
 • การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ :ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม(Proceedings)
 • เกณฑ์อื่นๆ ……….ได้รับผลการประเมิน S ในรายวิชาสัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล