หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาอังกฤษ) Doctor of Philosophy Program in Mechanical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญา

(ภาษาไทย : ชื่อเต็ม) วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย : อักษรย่อ) วศ.ด. (ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม) Doctor of Philosophy (ภาษาอังกฤษ : อักษรย่อ) Ph.D.

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT

FIELD OF STUDY: Mechanical Engineering จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต (แบบ 1.1 และแบบ 2.1) และ 72 หน่วยกิต (แบบ 2.2)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
 2. นักวิจัยในส่วนงานของรัฐและเอกชน
 3. วิศวกรในหน่วยงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ปรัชญาของหลักสูตร

เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการริเริ่มและทำการวิจัย พัฒนา หาองค์ความรู้ใหม่ ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล และสามารถถ่ายทอด สื่อสารผลงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของหลักสูตร

ในการพัฒนาประเทศและเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับสากล/ภูมิภาคได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในการทำวิจัย พัฒนา หาองค์ความรู้ใหม่

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุงให้ระบุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมด้วย)

วัตถุประสงค์เดิมของหลักสูตร

1) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการเรียนรู้ ค้นคว้าและวิจัยในวิทยาการทางสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

2) เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆในการนำไปประยุกต์และถ่ายทอดวิทยาการดังกล่าวให้กับสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง

 1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำวิจัย พัฒนา หาองค์ความรู้ใหม่ ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
 2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีทักษะในการสื่อสารทั้งการเขียนและการนำเสนอด้วยปากเปล่า รวมถึงมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 3. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถผลิตผลงานทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศได้

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับสากล โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. มีองค์ความรู้

2. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้

3. สามารถวิเคราะห์ปัญหา

4. สามารถออกแบบและพัฒนาทางแก้ปัญหา

5. สามารถการตรวจสอบ/สืบค้นข้อเท็จจริง

6. สามารถใช้เครื่องมือทันสมัย

7. สามารถทำงานด้วยตนเอง และทำงานเป็นทีม

8. สามารถติดต่อ สื่อสาร

9. ตระหนักและรับผิดชอบถึงผลการปฏิบัติงานของวิศวกรต่อสังคม

10. มีจริยธรรม

11. ตระหนักและ/หรือสามารถทำงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง

12. ตระหนักและ/หรือสามารถจัดการความเสี่ยง และการลงทุน

13. ตระหนักและ/หรือสามารถเรียนรู้ตลอดชีพ

แผนพัฒนาปรับปรุง

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
– ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลให้มีมาตราฐานไม่ต่ำกว่าที่ สกอ. กำหนด

– พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตรในระดับสากล (ABET)

– ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ

– เอกสารปรับปรุงหลักสูตร

– รายงานผลการประเมินหลักสูตร

– ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต– ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยการจัดทำแบบสอบถาม

– รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต

– ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้ความสามารถในการทำงานของของบัณฑิต โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี

– จัดทำกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นให้นิสิตสามารถทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ– จัดการสัมมนาเพื่อให้นิสิตนำเสนอความความก้าวหน้าในการดำเนินการวิจัยอย่างสม่ำเสมอ

– รายงานการนำเสนอของนิสิตในวิชาสัมมนา

– ระยะเวลาในการศึกษาของนิสิตโดยเฉลี่ยลดลง

– จัดทำระบบเพื่อช่วยควบคุมคุณภาพของบัณฑิตทั้ง 3 ด้าน ซึ่งได้แก่ ความรู้ทางวิชาการ ความสามารถในการสื่อสาร และความสามารถในการดำเนินงานวิจัย– จัดให้มีการประเมินคุณภาพของนิสิตในด้านต่าง ๆ ทั้งในช่วงของการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์

– เอกสารที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของนิสิตในด้านต่าง ๆ

– ระดับคะแนนในการประเมิน

ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

*การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน : ไม่มีภาคฤดูร้อน
*การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค : -ไม่มี-

การลงทะเบียนเรียน

ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ 9-22 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 7 หน่วยกิต

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปกติไม่เกิน 15 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

การดำเนินการหลักสูตร

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาต้น : สิงหาคม – ธันวาคม

ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม – พฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน : มิถุนายน – กรกฎาคม

ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาต้น : สิงหาคม – ธันวาคม

ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม – พฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน : มิถุนายน – กรกฎาคม

ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาที่ 1 : สิงหาคม – พฤศจิกายน

ภาคการศึกษาที่ 2 : ธันวาคม – มีนาคม

ภาคการศึกษาที่ 3 : เมษายน – กรกฎาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แบบ 1.1 และ แบบ 2.1

1. สำเร็จปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาคณิตศาสตร์, สาขาฟิสิกส์, สาขาวัสดุศาสตร์) หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

2. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป

แบบ 2.2

1. สำเร็จปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาคณิตศาสตร์, สาขาฟิสิกส์, สาขาวัสดุศาสตร์) หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาเกียรตินิยม

2. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป

*การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต (แบบ 1.1 และแบบ 2.1) และ 72 หน่วยกิต (แบบ 2.2)

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรแบบ 1แบบ 2
แบบ 1.1แบบ 2.1แบบ 2.2
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร606072
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน1224
– รายวิชาบังคับ
– รายวิชาบังคับเลือก
– รายวิชาเลือก1224
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์604848

หมายเหตุ

 • นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2103894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต ประเมินผลเป็น S/U
 • ผู้ที่เข้าศึกษาแบบ 1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต

รายวิชา รหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้ 21 หมายถึง รายวิชาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 03 หมายถึง รายวิชาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เลขหลักร้อย แสดง ชั้นปีที่ควรเรียนโดยรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาใช้เลข 6, 7, 8 เลขหลักสิบและหลักหน่วย แสดงรายวิชาโดยใช้เลข 00 – 99 รายวิชาเลือก (แบบ 2.1 :12 หน่วยกิต) (แบบ 2.2 :24 หน่วยกิต )

2103601คณิตศาสตร์ขั้นสูงทางวิศวกรรมศาสตร์ (Advanced Engineering Mathematics)3 (3-0-9)
2103602การวัดและอุปกรณ์การวัด (Measurement and Instrumentation)3 (2-3-7)
2103603[1]คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรระบบควบคุม (Mathematic for Control Engineers)3 (3-0-9)
2103604วิธีเชิงเลขขั้นสูง (Advanced Numerical Methods)3 (3-0-9)
2103612อีลาสติกซิตี (Elasticity)3 (3-0-9)
2103613พลาสติกซิตี (Plasticity)3 (3-0-9)
2103614กลศาสตร์แบบต่อเนื่อง (Continuum Mechanics)3 (3-0-9)
2103615การสั่นสะเทือนทางกล (Mechanical Vibrations)3 (3-0-9)
2103616การออกแบบชิ้นส่วนซับซ้อนทางกลที่เหมาะสม (Optimum Design of Complex Mechanical Elements)3 (3-0-9)
2103617พลศาสตร์ชั้นสูง (Advanced Dynamics)3 (3-0-9)
2103618ทฤษฎีของแผ่น (Theory of Plates)3 (3-0-9)
2103619ทฤษฎีของเปลือก (Theory of Shells)3 (3-0-9)
2103620ทฤษฎีความสมดุลทางอิลาสติก 1 (Theory of Elastic Stability I)3 (3-0-9)
2103621[2]หลักการพลังงานสำหรับกลศาสตร์ของแข็ง (Energy Principles in Solid Mechanics)3 (3-0-9)
2103622การวิเคราะห์โครงสร้างคอมโพสิต (Analysis of Composite Structure)3 (3-0-9)
2103623ความล้าของโลหะ (Fatigue of Metals)3 (3-0-9)
2103625วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นสูง (Advanced Finite Element Method)3 (3-0-9)
2103626การวิเคราะห์ความเค้นเนื่องจากความร้อน (Thermal Stress Analysis)3 (3-0-9)
2103630หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 2 (Industrial Robots II)3 (3-0-9)
2103631การควบคุมระบบพลวัต (Control of Dynamic Systems)3 (3-0-9)
2103632ระบบควบคุมไม่เป็นเส้นตรงประยุกต์ (Applied Nonlinear Control)3 (3-0-9)
2103633ระบบควบคุมออพติมัลประยุกต์ (Applied Optimal Control)3 (3-0-9)
2103634แบบจำลองและการจำลองการเคลื่อนที่ระบบพลศาสตร์ (Dynamic System Modeling and Simulation)3 (3-0-9)
2103650อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงทางวิศวกรรม (Advanced Engineering Thermodynamics)3 (3-0-9)
2103651กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง (Advanced Fluid Mechanics)3 (3-0-9)
2103652ทฤษฎีการสันดาป (Combustion Theory)3 (3-0-9)
2103653พลศาสตร์ของไหลด้านต่าง ๆ ของกังหันลม (Fluid Dynamic Aspects of Wind Turbines)3 (3-0-9)
2103654การนำความร้อน (Conduction Heat Transfer)3 (3-0-9)
2103655การพาความร้อน (Convection Heat Transfer)3 (3-0-9)
2103656การแผ่รังสีความร้อน (Radiation Heat Transfer)3 (3-0-9)
2103658การศึกษาขั้นสูงทางเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Advanced Internal Combustion Engine)3 (3-0-9)
2103659การใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงทดแทน (Utilization of Alternative Fuels)3 (3-0-9)
2103660พื้นฐานของการไหลแบบปั่นป่วน (Fundamentals of Turbulence)3 (3-0-9)
2103663การทำความเย็นและการปรับอากาศขั้นสูง (Advanced Refrigeration and Air Conditioning)3 (3-0-9)
2103664การออกแบบระบบทางความร้อน (Design of Thermal Systems)3 (3-0-9)
2103665พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณขั้นสูง (Advanced Computational Fluid Dynamics)3 (3-0-9)
2103666ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อการคำนวณพลศาสตร์ของไหล (Finite Element Method for Computational Fluid Dynamics)3 (3-0-9)
2103701เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล (Selected Topics in Mechanical Engineering)3 (3-0-9)
2103720ทฤษฎีความสมดุลทางอิลาสติก 2 (Theory of Elastic Stability II)3 (3-0-9)
2103721กลศาสตร์การแตกหัก (Fracture Mechanics)3 (3-0-9)
นอกจากนี้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฎในรายการด้านบน ซึ่งอาจจะมีการเปิดเพิ่มได้ในอนาคต โดยต้องเป็นรายวิชาที่มีเลขรหัสในหลักร้อยเป็นเลข 6, 7 หรือ 8 เช่น 2103-6xx, 2103-7xx หรือ 2103-8xx เท่านั้น

วิทยานิพนธ์ แบบ 2.1 และ 2.2

2103828วิทยานิพนธ์ (Dissertation)48
 แบบ 1.1 
2103829[3]วิทยานิพนธ์ (Dissertation)60

สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

2103894สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Dissertation Seminar)(S/U)

การสอบวัดคุณสมบัติ

2103897การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)(S/U)

แผนการศึกษา

  แบบ 1.1แบบที่ 2.1แบบที่ 2.2
ปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต/ สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตรายวิชาเรียน 12 หน่วยกิต/ สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตรายวิชาเรียน 12 หน่วยกิต/ สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
 ภาคการศึกษาที่ 2วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต/ สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต/ สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตรายวิชาเรียน 12 หน่วยกิต/ สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
ปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต/ สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต/ สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต/ สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
 ภาคการศึกษาที่ 2วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต/ สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต/ สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต/ สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
ปีที่ 3ภาคการศึกษาที่ 1วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต/ สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต/ สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต/ สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
 ภาคการศึกษาที่ 2วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต/ สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
 1. รายวิชาเปิดใหม่
 2. รายวิชาเปิดใหม่
 3. รายวิชาเปิดใหม่

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต

 • กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)

การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรือใช้สัญลักษณ์ S หรือ U ส่วนวิทยานิพนธ์ใช้ ดีมาก ดี ผ่าน และตก

 • กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต

การสอบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชานั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนในแต่ละรายวิชาจะดำเนินการตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบประมวลรายวิชา (Course Syllabus) นิสิตจะได้รับเอกสารในชั่วโมงแรกของชั้นเรียน และสามารถค้นหาทางอินเตอร์เนทได้จากระบบข้อมูลการเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัย

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

แบบ 1

สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ

สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam)

เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า

การเผยแพร่วิทยานิพนธ์

หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์กายภาพ

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งต้องเป็นวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ฉบับ

แบบ 2

ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)

สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ

สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam)

เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า

การเผยแพร่วิทยานิพนธ์

หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์กายภาพ

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 1 ฉบับ