หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Engineering Program in Automotive Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญา

(ภาษาไทย:ชื่อเต็ม) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(ภาษาไทย :อักษรย่อ) วศ.บ.

(ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม) Bachelor of Engineering

(ภาษาอังกฤษ :อักษรย่อ) B.Eng.

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT

FIELDS OF STUDY : Automotive Engineering

ลักษณะและประเภทของหลักสูตร

ลักษณะของโปรแกรม

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 4 ปี

ประเภทของหลักสูตร

เชิงการจัดการ หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

เชิงการจัดเก็บเงิน หลักสูตรปกติ หลักสูตรพิเศษ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตสามารถทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานเอกชน หน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ