Entries by Mechanical Engineering

กิจกรรมไปดูงานเทคโนโลยีของ Huawei

กิจกรรมไปดูงานเทคโนโลยีของ Huawei

บริษัท หัวเว่ย (ประเทศไทย) เป็นหนึ่งในบริษัทระดับโลก ที่พัฒนาเทคโนโลยีและจัดตั้งศูนย์การแสดงนวัตกรรมในกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น 5G solution & Use Cases, cloud & ai, green energy และ data center solution  ทางคณะนิสิตและคณาจารย์ไปเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมของ บ.หัวเว่ย (ประเทศไทย) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่อาคาร จี ทาวเวอร์แกรนด์ ถ.พระราม 9 ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอขอบคุณทางบริษัท หัวเว่ย (ประเทศไทย)  มา ณ ที่นี้ด้วย

นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลที่เข้าอบรมโครงการ Intania Summer Camp with SIEMENS เพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานที่เป็นประโยชน์คือ 3D CAD/CAM/CAE และพื้นฐาน robotics

Intania Summer Camp with SIEMENS

นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลที่เข้าอบรมโครงการ Intania Summer Camp with SIEMENS เพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานที่เป็นประโยชน์คือ 3D CAD/CAM/CAE และพื้นฐาน robotics

สำหรับนิสิตวิศวกรรมเครื่องกลที่เข้าอบรมโครงการ Intania Summer Camp with SIEMENS
เพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานที่เป็นประโยชน์คือ 3D CAD/CAM/CAE และพื้นฐาน robotics
เป็นการทดลองลักษณะ summer camp ที่จะได้เรียนรู้จริงจัง ทำงานเป็นทีมทาง Siemens ให้นิสิตได้ใช้ software ของทางบริษัทครบชุด ฟรี แต่ต้องเตรียมคอมแบบ window มาลงโปรแกรม ถ้าไม่มีคอม window ภาคมีให้ยืมนะคะ
โดยกิจกรรมจะมีในวันที่ 26-27-30 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:00-16:00 นิสิตจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเข้าครบชัวโมง
link downloads >> https://drive.google.com/drive/folders/1H8KldEFM7LOpJjoN51CGXnYvwthL8bpj?usp=sharing

ปัจฉิมนิเทศนิสิต

ปัจฉิมนิเทศนิสิต

ขอเชิญชวนนิสิตปี4ทุกคนและคณาจารย์ ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มาเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมชั้น2 ตึก4 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.

อ.ดร.อัศวิน สาลี

อัศวิน สาลี (Atsawin Salee) ASL

ห้องพัก: อาคาร ฮันส์บันตลิ ห้อง 303

เบอร์โทรศัพท์: 86633

อีเมล์: Atsawin.S@chula.ac.th

บทความทางวิชาการScopus

Degrees

2014      Doctor of Engineering, Tokyo Institute of Technology, JAPAN Mechanical Sciences and Engineering

2011      Master of Engineering, Tokyo Institute of Technology, JAPAN Mechanical Sciences and Engineering

2009      Master of Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), THAILAND Automotive Engineering

2007      Bachelor of Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT), THAILAND Physics

Research Area

Experienced areas
– Powder metallurgy
– Tribological and wear resistance coating
– Surface engineering
Interested areas
– Energy storage system for electric vehicles
– Near net shape manufacturing processes

Biography

2014-2021 Researcher at PTT Public Company Limited with responsibilities;
– Vehicle emission test,
– Electric vehicle test and
– Li-ion battery cell development

Selected Publications

  1. S. Jirawongnuson, T. Suthiprasert, T. Aroonsrisopon, E. Wirojsakunchai, K. Wannatong, A. Salee, Investigations of Catalytic Methane Oxidation under Lean Wet Exhaust Conditions, International Journal of Automotive Engineering, 10: 3 (2019) 274-283.
  2. A. Salee, Y. Aono, A. Hirata, Development of Amorphous Carbon Coatings with Luminescent Silica/CdSe/ZnS Quantum Dots Underlayer for Wear Monitoring, Precision Engineering, 38: 3 (2014) 673-679.
  3. A. Salee, A. Hirata, Demonstration of Wear Monitoring of Amorphous Carbon Films with Epoxy Resin Underlayer Containing Phosphor, Tribology Online, 8: 4 (2013) 265-271.
  4. A. Manonukul, A. Salee, Relationship of Atmospheric Dew Point and Sinterability of Al-Si Based Alloy, Journal of Materials Science and Technology, 29: 1 (2013) 70-76.

เกณฑ์ย้ายสาขาเข้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เกณฑ์ย้ายสาขาเข้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

WFH for Laboratory

WFH for Laboratory

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด จุฬาฯ ได้ปรับแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ 100% ทำให้การเรียนการสอนวิชาปฎิบัติการถูกปรับไปเป็นรูปแบบ LAB Clips และ Online data เพื่อใช้สำหรับสอนแบบออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ด้วยความร่วมมือของอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เราได้พัฒนาชุด Laboratory@Home ซึ่งเป็นชุดทดลอง สำหรับการเรียนวิชาปฏิบัติการที่บ้าน ชุดทดลองดังกล่าวมีคุณภาพเทียบเท่ากับชุดทดลองที่ใช้ที่มหาวิทยาลัย แต่ขนาดเล็ก ใช้งานง่าย ราคาถูก คงทน และสามารถส่งไปยังบ้านของนิสิตทางไปรษณีย์ได้ ขณะนี้ชุด Laboratory@Home: Stress Analysis in Beam ได้พัฒนาเสร็จสิ้นและใช้ในการเรียนการสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทางอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กำลังพัฒนาชุดทดลอง PID Motion Control with Matlab ต่อไป ซึ่งจะใช้สำหรับให้นิสิตทำการทดลองที่บ้านในภาคการศึกษานี้เช่นเดียวกัน

อาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือคุณครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมที่สนใจชุดทดลองสำหรับการเรียนการสอนนักเรียนในมหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดมาที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (ติดต่อ กฤษฎา email: gridsada.phanomchoeng@gmail.com)

แผนการเรียนการสอน

แผนการเรียนการสอน

ภาควิชาฯ วางแผนรวบรวมข้อมูลช่องทางติดต่อของทุกรายวิชาของภาคเครื่องกลเพื่อแจ้งให้นิสิตแต่ละชั้นปีทราบ

นิสิตสามารถดูข้อมูลต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์นี้

https://sites.google.com/

ภาควิชาฯ วางแผนรวบรวมข้อมูลช่องทางติดต่อของทุกรายวิชาของภาคเครื่องกลเพื่อแจ้งให้นิสิตแต่ละชั้นปีทราบ

นิสิตสามารถดูข้อมูลต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์นี้

https://sites.google.com/chula.ac.th/class2-63

ภาควิชาฯ วางแผนรวบรวมข้อมูลช่องทางติดต่อของทุกรายวิชาของภาคเครื่องกลเพื่อแจ้งให้นิสิตแต่ละชั้นปีทราบ

นิสิตสามารถดูข้อมูลต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์นี้

คลิกเพื่อเปิดดูข้อมูล

หากไม่พบข้อมูลภายในเอกสารข้างต้น สามารถคลิกดูข้อมูล (เพิ่มเติม) ได้ที่

คลิกเพื่อเปิดดูข้อมูล (เพิ่มเติม)

ภาควิชาฯ วางแผนรวบรวมข้อมูลช่องทางติดต่อของทุกรายวิชาของภาคเครื่องกลเพื่อแจ้งให้นิสิตแต่ละชั้นปีทราบ

นิสิตชั้น ป ตรี สามารถดูข้อมูลต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์นี้

คลิกเพื่อเปิดดูข้อมูล

นิสิตชั้น ป บัณฑิต สามารถดูข้อมูลต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์นี้

คลิกเพื่อเปิดดูข้อมูล

หากไม่พบข้อมูลภายในเอกสารข้างต้นให้นิสิตติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ ได้เลยค่ะ

กิจกรรมพัฒนางานบุคลากรสายปฏิบัติการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี 2564

กิจกรรมพัฒนางานบุคลากรสายปฏิบัติการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี 2564

 คู่มือปฏิบัติงาน Work From Home เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจร่วมกัน คิด วิเคราะห์ และนําเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน ช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน ทุกระดับ ทําให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ลดข้ันตอนการทํางานท่ีซ้ําซ้อน และลดระยะเวลาในการ ทํางาน อีกทั้งยังทําให้บุคลากรทุกหน่วยงานสามารถปฏิบัติงาน Work From Home ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐาน ทําให้การปฏิบัติงานประสบความสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ สามารถติดตามเอกสารได้ ครบถ้วนเรียบร้อยและเป็นไปตามกําหนดระยะเวลา ทําให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของทุกๆ ฝ่าย มาจากต่างหน่วยงานของ 3 ภาควิชาฯ อันได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นิสิตปี 4 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นิสิตปี 4 ปีการศึกษา 2563

มิติใหม่งานปัจฉิมนิเทศ ME101 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. รูปแบบใหม่ยุคโควิด ในปีนี้มีคณาจารย์ และนิสิต เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง โดยผ่านนะบบ โปรแกรม Zoom และทางนิสิตได้จัดทำหนังสือประจำรุ่นเป็นที่ระลึกให้กับทางภาควิชา

บริการตรวจสอบค่า Primary Energy Saving (PES) ประจำปี 2564 ของโรงไฟฟ้าเบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น

บริการตรวจสอบค่า Primary Energy Saving (PES) ประจำปี 2564 ของโรงไฟฟ้าเบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น

วันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.สรัล ศาลากิจและคณะทำหน้าที่ในฐานะหน่วยงานกลางซึ่งขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นผู้ตรวจสอบและคำนวณค่าดัชนีชี้วัดความสามารถในการใช้พลังงานปฐมภูมิในกระบวนการผลิตพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าร่วมกันหรือค่า Primary Energy Saving (PES) ของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วมของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กและเล็กมาก (SPP/VSPP) ดำเนินการตรวจสอบการใช้พลังงานเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ และการจ่ายพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากไอน้ำของโรงไฟฟ้าเบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น สำหรับประกอบการคำนวณและรายงานค่า PES ประจำปี 2564

บรรยากาศกิจกรรมงาน Openhouse 64 ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

บรรยากาศกิจกรรมงาน Openhouse 64 ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

กิจกรรม OPEN HOUSE ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในรูปแบบออนไลน์ (Online) บน Facebook Live  ในวันที่ 29 เมษายน 2564 ทำความรู้จักทุกภาควิชาที่เปิดสอนของคณะวิศวฯ ถาม-ตอบทุกข้อสงสัยโดยอาจารย์และนิสิตปัจจุบัน เทคนิคเคล็ดลับการเตรียมตัวเข้าเป็นนิสิตวิศวฯ การเลือกภาควิชา พูดคุยกับวิทยากรพิเศษ ในหัวข้อ Why Future Leader?  ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์ ของภาควิชา และรุ่นพี่แต่ละชั้นปีของภาควิชา

นวัตกรรม “เตียงในโรงพยาบาลอัจฉริยะ” ของจุฬาสามารถช่วยป้องกันการหกล้มได้

นวัตกรรม “เตียงในโรงพยาบาลอัจฉริยะ” ของจุฬาสามารถช่วยป้องกันการหกล้มได้

เตียงอัจฉริยะ 5G ซึ่งเป็นนวัตกรรมต้นแบบในการป้องกันผู้ป่วยสูงอายุจากการหกล้มทั้งในโรงพยาบาลและในบ้านจัดแสดงร่วมกันโดยวิศวกรรมจุฬา, กลุ่มทรู, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสภากาชาดไทย นวัตกรรม“ เตียงในโรงพยาบาลอัจฉริยะ” ของจุฬาสามารถช่วยป้องกันการหกล้มได้

การหกล้มเป็นอุบัติเหตุที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับผู้สูงอายุและเตียงในโรงพยาบาลซึ่งก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงสำหรับเด็กและผู้ดูแล ปัญหานี้ร้ายแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยสูงอายุที่มีการเคลื่อนไหว จำกัด ซึ่งไม่มีผู้ดูแลอยู่ข้างเตียงตลอดเวลา วิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสภากาชาดไทยได้ร่วมกันสร้าง“ เตียงในโรงพยาบาลอัจฉริยะ” เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ “ เตียงในโรงพยาบาลในปัจจุบันเป็นแบบแผ่นดันซึ่งประกอบด้วยโฟมและสปริงและสามารถรับรู้ได้เฉพาะผู้ป่วยที่นอนอยู่บนที่นอนเท่านั้น เสียงเตือนดังขึ้นหลังจากผู้ป่วยตกจากไปเท่านั้น” อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวขณะแนะนำ“ เตียงอัจฉริยะ” “ กุญแจสำคัญของเตียงอัจฉริยะคือเซ็นเซอร์ 5G คอยตรวจสอบการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยบนเตียงขณะพยายามนั่งหรือลงจากเตียง สัญญาณเตือนจะดังขึ้นเพื่อให้ผู้ดูแลช่วยเหลือได้ทันที” ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการอธิบายว่าเตียงอัจฉริยะมีเซ็นเซอร์วัดความเครียดเพื่อตรวจสอบจุดกดทับและน้ำหนักของผู้ป่วย เซ็นเซอร์เหล่านี้จะตรวจสอบตำแหน่งของผู้ป่วยเพื่อตรวจสอบว่าพวกเขามีความเสี่ยงที่จะตกหรือไม่ เซ็นเซอร์ม่านแสงจะตรวจสอบการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยอย่างแม่นยำและทันทีในขณะที่เซ็นเซอร์ปรับตำแหน่งหัวเตียงจะตรวจสอบท่าทางของผู้ป่วย “ เซ็นเซอร์ทั้งหมดเชื่อมต่อและควบคุมด้วยเทคโนโลยี 5G ข้อมูลที่ประมวลผลแล้วจะถูกส่งไปยังระบบคลาวด์ที่เชื่อมต่อกับศูนย์ตรวจสอบและโทรศัพท์มือถือของแพทย์และพยาบาลดังนั้นพวกเขาจึงสามารถติดตามการเคลื่อนไหวและตำแหน่งของผู้ป่วยได้แบบเรียลไทม์และสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันทีหากจำเป็น “เขากล่าว ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอุปกรณ์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับให้เข้ากับเตียงในโรงพยาบาลได้หลากหลาย นอกจากนี้ยังง่ายต่อการถอดและติดตั้งในขณะที่ราคาไม่แพงมาก ขณะนี้นวัตกรรม Smart Hospital Bed อยู่ระหว่างขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตรกับสถาบันทรัพย์สินทางปัญญา วิศวฯ จุฬาฯ และกลุ่มทรูส่งมอบเตียงอัจฉริยะเหล่านี้ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อทำการทดสอบภาคสนาม ในอนาคตจะถูกนำไปใช้ในหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั้งหมด เผยแพร่: 27 เมษายน 2564 โดย: THE NATION https://www.nationthailand.com/tech/40000273