งานแต่ง เรียบเรียง แปลตำรา

ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลศาสตร์ของไหล

กลศาสตร์ของไหลเป็นศาสตร์พื้นฐานที่สำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับของไหลในงานวิศวกรรมหลายหลากสาขาวิชา
ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน การเฝ้าตรวจและการจัดการการบำรุงรักษา

การวิเคราะห์การสั่นสะเทิอนมาใช้ในงานบำรุงรักษา โดยเน้นไปที่การบำรุงรักษาแบบ condition based
ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแก้โจทย์แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยวู ลแฟรมแอลฟา

นำเสนอประโยชน์ของเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ด้านคณิตศาสตร์สัญลักษณ์ที่ทำให้การศึกษาวิชาแคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์นั้นสะดวกขึ้นมากในปัจจุบัน
ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิธีเชิงตัวเลขทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

วิธีเชิงตัวเลขได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมในปัจจุบันซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหางานทางปฏิบัติล้วนตั้งอยู่บนความรู้พื้นฐานของวิธีเชิงตัวเลข
ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยโต๊ะช่างแอนซีส

ศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พลวัตระบบและการจำลองสถานการณ์

หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงหลักการในการหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (mathematical modeling) ของระบบทางด้านวิศวกรรมและการจำลองสถานการณ์ (simulation) โดยเน้นที่การหาผลเฉลยเชิงตัวเลข (numerial solution)
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ ส.ส.ท.

การเขียนทางเทคนิค

การเขียนโครงสร้างของงานเขียนทางเทคนิค และกระบวนการในการเขียนตั้งแต่เริ่มต้นจนได้เป็นงานเขียนที่สมบูรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญารัตน์ สิงหนาท สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลศาสตร์ วิศวกรรม สถิตยศาสตร์

กล หนังสือ “กลศาสตร์ วิศวกรรม สถิตยศาสตร์” เป็นก้าวแรก (พื้นฐาน) ที่สำคัญ ความเข้าใจเกี่ยวกับแรงและระบบทางกลนำไปสู่การสร้างปัญหาที่เหมาะสมได้
รองศาสตราจารย์ ดร.อังคีร์ ศรีภคากร
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยานยนต์ไฟฟ้า พื้นฐานการทำงานและการออกแบบ

หนังสือเล่มนี้มุ่งให้ความรู้พื้นฐานที่ง่ายจ่อการเข้าใจแก่บุคคลทั่วไป เพื่อที่จะได้เข้าใจถึงหลักการทำงานเบื้องต้น ข้อได้เปรียบและข้อจำกัดของยานยนต์ไฟฟ้าในบทบาทของผู้บริโภค
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์ความผิดพลาดเบื้องต้น: การศึกษาความไม่แน่นอนในการวัดทางกายภาพ

หนังสือเล่มนี้สามารถพาผู้อ่านที่แม้จะไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ให้เข้าใจแนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์กับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้ และสามารถทำให้ผู้ที่มีประสบการณ์ได้รับประโยชน์ในเชิงของการให้เหตุผลเกี่ยวกับข้อสรุปต่าง ๆ
ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การออกแบบงานวิศวกรรมเชิงพลังงาน ความร้อน และของไหล

เป็นตำราพื้นฐานในวิชาการออกแบบงานวิศวกรรมเชิงพลังงาน ความร้อนและของไหลที่เป็นภาษาไทย
ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นฐานแมทมาทิกา

การแก้สมการทางพีชคณิต การพล็อตกราฟ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาแคลคูลัส
ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม

พื้นฐานของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ และการนำไปประยุกต์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางด้านของแข็ง การถ่ายเทความร้อนและของไหล
ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นฐานแมทแลบ

หนังสือ พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB Fundamentals) เล่มนี้จึงนำเสนอคำสั่งที่สำคัญและจำเป็นเพื่อให้ผู้เริ่มต้นสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องภายในระยะเวลาอันสั้น
ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยแมทแลบ

หนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนมุมมองของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานว่าเป็นสิ่งที่ไม่ยากอีกต่อไปแล้ว แมทแลบสามารถหาผลลัพธ์ทั้งในรูปแบบของผลเฉลยแม่นตรงที่เป็นสัญลักษณ์หรือผลเฉลยโดยประมาณที่เป็นตัวเลขได้โดยง่าย
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต

วัสดุคอมโพสิตที่มีส่วนประกอบของเส้นใยและเรซินเป็นวัสดุสมรรถนะสูงที่นำมาใช้ในงานวิศวกรรมหลายๆ ด้าน
รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต วัฒนวิเชียร Woodhead Publishing

Handbook of Biofuels Production: Processes and Technologies: Second Edition

The chapter summarizes some experimental findings on the use of biofuels in conventional diesel engines conducted in ASEAN region.
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย เลิศนุวัฒน์ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระเบียบวิธีฟังก์ชันความสูงสำหรับการไหลที่มีผิวอิสระระดับพื้นฐาน

หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจระดับพื้นฐานของเทคนิคฟังก์ชันความสูง และการนำเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การสร้างแบบจำลองทางวิศวกรรมด้วยบอนด์กราฟ (CRE ATING ENGINEERING MODELS WITH BOND GRAPH)

-
ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความรู้พื้นฐาน วิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล

กลศาสตร์ของไหล กล่าวถึงหลักการพื้นฐานของกลศาสตร์ของไหล การหาแรงโดยใช้หลักการอินทิกรัล และแบบอนุพันธ์
ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เ อลิเมนต์และไฟไนต์วอลุม

อธิบายระเบียบไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุมเพื่อวิเคราะห์สภาวะการไหลผ่านรูปทรงซับซ้อน
ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ ด้วยแมทมาทิกาและแมทแลบ

ความรู้จำเป็นของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์การประดิษฐ์สมการไฟไนต์เอลิเมนต์จากสมการเชิงอนุพันธ์แบบเอลลิปติก พาราโบลิก และไฮเพอร์โบลิก
ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ ด้วยโซลิดเวิรกส์

ศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การควบคุมระบบพลศาสตร์

หนังสือเล่มนี้ต้องการปูพื้นฐานให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในพื้นฐานของการวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมแบบปิด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาทางด้านระบบควบคุมต่อไปได้
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลศาสตร์ของวัสดุ

กลศาสตร์ของวัสดุเป็นวิชาพื้นฐานวิชาหนึ่งในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หนังสือเล่มนี้แสดงวิธีการหาความเค้น ความเครียด และการเปลี่ยนรูปร่างของชิ้นส่วนทางกลพื้นฐาน
รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต วัฒนวิเชียร Woodhead Publishing

Handbook of Biofuels Production: Processes and Technologies

This chapter summarises findings on the use of biofuels in conventional diesel engines. A number of biofuels such as vegetable crude oil, pure plant oil and biodiesel in different forms
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์แสน พิทักษ์วัชระ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นฐานของหุ่นยนต์ กลศาสตร์ของหุ่นยนต์แบบอนุกรม

เป็นหนังสือเล่มแรกในประเทศไทยที่นำเสนอความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์กลศาสตร์ของหุ่นยนต์ในเชิงลึก
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Fundamental of engineering drawing: A Workbook

Engineering drawing is a standard language for a technical communication. All engineering students must have the abilities to create a working drawing, a picture sketch and interpret a drawing.