จุฬาฯ Expo 2017 จุฬาฯ ๑๐๐ ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดงาน “จุฬาฯวิชาการ” เป็นกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี ๒๕๑๕ เป็นต้นมา เพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิชาการอันเป็นประโยชน์สู่สาธารณชน โดยกำหนดจัดงาน “จุฬาฯวิชาการ” ทุกๆ ๓ ปี หัวข้อหลักในการจัดงานแต่ละครั้งจะแตกต่างกันไปและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในช่วงเวลานั้น

ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาฯ จึงได้จัดงาน “จุฬาฯวิชาการ” ภายใต้ชื่องาน จุฬาฯ Expo 2017 ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ มีนาคม 2560 แนวคิดหลักของการจัดงานคือ “จุฬาฯ ๑๐๐ ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม” CU@100 toward greater innovation for society เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตจุฬาฯที่ครบครันและครอบคลุมทุกสาขาวิชา นำเสนอต่อสาธารณชน รวมทั้งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2560

รูปแบบในการจัดงาน จุฬาฯ Expo 2017 ประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ ได้แก่

·     City of Innovation นิทรรศการจัดแสดงนวัตกรรมผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ ทั้งของคณาจารย์และนิสิต แบ่งออกเป็น ๓ เมือง คือ Smart City , Health City และ Human City ณ บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

·       CU Talk การเสวนาภายใต้แนวคิด Inform , Inspire และ Innovative ณ หอประชุมจุฬาฯ

·       นิทรรศการ จุฬาฯ ศตวรรษที่ 2 และนวัตกรรมเพื่อสังคม ตามรอยพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดแสดง ณ ศาลาพระเกี้ยว

·       Art Gallery “ก้าวตามรัชกาลที่ ๙ : นวัตกรรมเพื่อสังคมตามรอยพระราชดำริ” นิทรรศการภาพถ่ายและสื่อวีดิทัศน์ ณ ลานข้างอาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย

·       การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยวิทยากรจากประเทศต่างๆ

·       การแสดงนวัตกรรมจากคณะต่างๆ

ที่มา http://www.chula.ac.th/th/archive/57084

ภาพบรรยากาศภายในงาน