ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาฯ

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตร ปริญญาโท และเอก

ประจำ ภาคการศึกษาปลาย ปี 2560

"เปิดโลกกว้าง สร้างอนาคต"

เพื่อแสดงเจตนารมณ์การดำเนินการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชา และประธานหลักสูตรได้ลงนามในปฏิญญาการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
TABEE
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เข้าร่วมโครงการนำร่องการรับรองมาตรฐานฯ (TABEE) รุ่นที่ 1
2..png

Internal

For staff
For Student
Log Out

6..png

Contact

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร 02-218-6610-11

The Department of Mechanical Engineering Chulalongkorn University

อาคารฮันส์ บันตลิ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศึกษาชั้นนำของประเทศและระดับภูมิภาค

เรามุ่งผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีคุณภาพสูง และผลิตผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งยังเป็นผู้นำในการสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการด้านวิศวกรรมเครื่องกลของสังคมไทย ซึ่งมีระบบการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อประชาคมวิศวฯ จุฬาฯ ที่ผูกผันและมีส่วนร่วม