ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

BRIDGE THE WORLD, CREATE THE FUTURE — "เปิดโลกกว้าง สร้างอนาคต"

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เข้าร่วมโครงการนำร่องการรับรองมาตรฐานฯ (TABEE) รุ่นที่ 1

เพื่อแสดงเจตนารมณ์การดำเนินการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าภาควิชา และประธานหลักสูตร

ได้ลงนามในปฏิญญาการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

The Department of Mechanical Engineering Chulalongkorn University

อาคารฮันส์ บันตลิ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศึกษาชั้นนำของประเทศและระดับภูมิภาค

เรามุ่งผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีคุณภาพสูง และผลิตผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งยังเป็นผู้นำในการสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการด้านวิศวกรรมเครื่องกลของสังคมไทย ซึ่งมีระบบการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อประชาคมวิศวฯ จุฬาฯ ที่ผูกผันและมีส่วนร่วม